• Alternatif Yargı Paketi… Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılıyor

  Cumhuriyet Halk Partisi alternatif yargı paketi hazırladı. Paket 228 madde ve 14 kanun teklifinden oluşuyor. Kayyım düzenlemesi ve cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılıyor. Hakaret suçunda hapis cezası kaldırılıyor. Yeniden yargılama olanağı ve infaz erteleme olanağı getiriliyor.

  CHP, “adil yargılanma hakkı” çerçevesinde 228 maddeden oluşan 14 kanun teklifi hazırladı.

  CHP’nin hazırladığı kanun tekliflerinin getirdiği düzenlemeler şöyle:

  HSK YERİNE ADALET YÜKSEK KURULU

  HSK yerine Adalet Yüksek Kurulunun kurulması öngörülüyor.

  Hâkimlik ve savcılık teminatları ayrılıyor.

  OHAL DÜZENLEMELERİ

  OHAL süresi bir aya düşürülüyor. Cumhurbaşkanının talebiyle arka arkaya en fazla üç defa bir aylık sürelerle Meclis’in üçte ikisinin çoğunluğunun kararı ile uzatılabilecek.

  Hâkimlere yönelik aylıktan kesme ve yer değiştirme cezaları kaldırılıyor.

  OHAL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

  Hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma açılmamış olanlar ile hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilenlerin görevlerine iadesi düzenleniyor.

  Hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma açılmamış olanlar ile hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilenler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılması, pasaport vb. düzenleniyor.

  KAYYIM DÜZENLEMESİ KALDIRILIYOR

  Kayyım düzenlemesi kaldırılıyor.

  CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  Ters kelepçe uygulaması yasaklanıyor.

  Katalog suçlar kaldırılıyor.

  OHAL KHK’si ile getirilen elkonulanlara kayyım ataması kaldırılıyor.

  GİZLİ SORUŞTURMACI MÜESSESESİ KALDIRILIYOR

  Gizli soruşturmacı müessesesi kaldırılıyor.

  Cinsel suçlarda mağdur beyanı soruşturma başlatılması için yeterli kabul edilecek ve soruşturma başlatılacak.

  Kadına ve çocuklara yönelik suçlar kamu davasını açmadaki takdir yetkisi kapsamından çıkarılacak.

  On yıl ve üstü suçlarda resen temyiz incelemesi olanağı getiriliyor.

  ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI KALDIRILIYOR

  Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları kaldırılıyor.

  Çocuk kapalı ceza infaz kurumları kaldırılıyor.

  Çocukların mahkûmiyetlerinin eğitim evlerinde geçirilmesi öngörülüyor.

  Çoklu dosyalarda temyiz edilebilen hüküm varsa 5 yılın altında kalan hükümlerde temyiz edilebilecek.

  İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

  Temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında yer alsa da bazı suç tipleri için temyiz olanağı getiriliyor. Özellikle ifade özgürlüğü ihlali sayılabilecek suçlar bu kapsamda olduğu ifade edildi.

  On yıl ve üstü suçlarda resen temyiz incelemesi olanağı getiriliyor.

  Özel yetkili mahkemelerin kurduğu mahkûmiyetlere karşı 1 yıl içerisinde başvurulması durumunda yeniden yargılama olanağı getiriliyor.

  İNFAZ ERT>ELEME

  Terör örgütü propagandasından veya terör örgütü üyeliğinden mahkûm olmuş olmakla birlikte, herhangi bir şiddet eylemine fiilen katılmamış olanlar için hükümlünün isteği ile infaz erteleme olanağı getiriliyor.

  Tek tip kıyafet düzenlemesi kaldırılıyor.

  TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜVENCELEYEN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

  Hakaret suçunda hapis cezası kaldırılıyor.

  Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuna “cebir ve şiddet içeren somut bir saldırıya sebep olma” koşulu getiriliyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yer alan açıklamaların bu suç bakımından cezalandırılamayacağı düzenleniyor.

  Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun altıncı fıkrasında yer alan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ile yedinci fıkrasında düzenlenen örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte yardım eden kişi için mevcut düzenlemelerde değişiklikler yapıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eleştirilerin bu suç tipinden bağımsız tutulduğu belirtildi.

  Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılıyor.

  TCK 301’in AİHM içtihatları da dikkate alınarak kaldırıldığı ifade edildi.

  TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜVENCELEYEN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

  TMK 7/2 hükmünde cebir ve şiddet içeren eylemlerini övmeyi veya bu eylemlerini alenen teşvik etmeyi suç olarak düzenlendiği belirtilerek, “Soyut ifadeler AİHM ve AYM içtihadı da dikkate alınarak değiştirilmiştir. TMK 6/2 de bildiri veya açıklamanın suç teşkil etmesini ancak cebir ve şiddet içeren eylemlerini öven ya da bu eylemlere başvurmayı alenen teşvik eden mahiyette olması durumunda mümkün kılınmıştır. Özetle TMK 7/2 ve 6/2’de suç oluşmasının koşulu ‘cebir ve şiddet içeren eylemlerini övmek ya da bu eylemlere başvurmayı alenen teşvik etmek’ olarak düzenlenmiştir” denildi.

  İNTERNET YAYINCILIĞI BASIN KANUNU KAPSAMINA ALINIYOR

  Basın Kanununda yapılan değişiklikler ile internet yayıncılığı da Basın Kanunu kapsamına alınıyor.

  Devlet memurlarının siyasi partiye girmesi disiplin cezası olmaktan çıkarılarak, siyasi parti üyeliği tespit edilen memurun siyasi parti üyeliğinden on beş gün içinde istifa etmemesi durumunda disiplin cezası uygulanması düzenleniyor.