Anayasa Mahkemesi'nde CHP'ye ret!

Anayasa Mahkemesi'nde CHP'ye ret!

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu Anayasaya aykırılık...

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu Anayasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Emekli Sandığı Kanunu'na ilişkin iptal talebi başvurusunu reddetti. 

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme’nin ret kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. CHP, 6770 sayılı kanunun 6. maddesindeki 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen geçici 15. madde ile 38. maddesindeki 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 9. maddenin şekil bakımından Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Talebi değerlendiren Yüksek Mahkeme ise düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Anayasa Mahkemesinin ret gerekçesinde, kanunun 6. maddesindeki Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici 15. madde ile gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faizlerin terkin olduğu, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmadığı ve yapılan tahsilatların iade edilemeyeceği, açılmış olan davalarda da yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmolunmayacağı ve hükmolunanların tahsil edilemeyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Kararda, fazla ve yetersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faizlerin terkin olunmasına yönelik olduğu, düzenlemenin herhangi bir ceza davası veya ceza mahkumiyeti ile ilişkili olmadığı, ceza hukuk bağlamında genel veya özel af niteliğinde bulunmadığı kaydedildi.