31 Mart neden önemli?

Türkiye'nin bugün hangi noktada olduğunu hiç düşündünüz mü? 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen ilk Anayasa'yı anımsıyor musunuz?

Hani, tek adamlığı, padişahlığı reddeden, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ilan eden 1921 Anayasasını. Yürürlüğe girdiği tarihin üzerinden tam 98 yıl geçmiş.

Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü, İstanbul’da padişahın hükmettiği bir dönemde kabul edilen 1921 Anayasasına göre bile, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilen ülke var ediliyor.

Ne var ki, o ülke son anayasa değişklikliğiyle tek adam rejimine mahkum edilmiş. TBBM'nin yetkileri elinden alınmış, bir kişi hakim kılınmış.

1921 Anayasası olarak tarihte yerini alan 85 nolu yasayla yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanununun ilk maddeleri şöyle:

"Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır.

Madde 4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir.

Madde 5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.”

Savaş sırasında bile millete dayalı bir sistem oluşturan Mustafa Kemal'i ve Gazi Meclis'i bir defa daha saygı ve hayranlıkla anmamak olası değil.

1924'de Türkiye Cumhuriyeti'ne uygun bir anayasa kabul ediliyor. Sonraları değişiklikler yapılıyor ve laikliklik ilkesi ekleniyor.

Ve 1961 yılında özgürlükçü bir anayasa getiriliyor. CHP'nin 1959 kurultayında kabul edilen "İlk Hedefler Beyannamesi"nden esinlenen tam anlamıyla demokratik bir anayasa...

12 Mart 1971'deki darbenin ardından  demokratik maddeleri değiştirilen bu anayasa 1980 darbesi ile ortadan tamamen  kaldırılıyor.

Ya şimdi...

Darbe anayasasını değiştirmeyen, kimi  maddeleri ile oynanarak tek adam rejimini getiren bir döneme sokulduk.

Demokrasinin, özgürlüğün şimdilik adı var, kendi yok.

Ve tek adam rejimi ağırlığını artırarak sürüyor.

Değişikliklere olumlu oy verenlerin bile bin pişman olduğunu söylediği günlere geldik.

Toplumun önemli bir bölümü bu  rejimden kurtulmak istitor.

Bunun  tek yolu ise sandık.

31 Mart o nedenle önemli.

Sandıktan çıkacak sonuç, ya tek adam rejiminin halk tarafından onaylanmadığını gösterecek, ya da iyice  yerleşmesine yol açacak.

Karar sizin.

Önceki ve Sonraki Yazılar