Açık Örgütsel İklim

Açık örgütsel iklim örgüt üyelerinin ileri ölçüde bir birlik duygusuna sahip olduğu bir örgütsel iklimdir. Kuşkusuz, bu tanımlama genel anlamda örgüt olarak okul açısından bağlayıcı olacağı gibi sınıf açısından da bağlayıcı olabilir.

Okul açısından bakacak olursak okul müdürleri, öğretmenler arasında baş gösteren çatışmaları çözecek bir iklim yaratmak zorundadır. Ancak, okul yöneticiliği ülkemizde meslekleşmediği için, yöneticilerin bu yöndeki çabaları yetersiz kalabilmektedir. Çünkü, okullarda böyle bir iklimi yaratmanın ön koşulu, okul yöneticilerinin kavramsal becerilere sahip olmasından geçmektedir.

Genel anlamda, kavramsal becerilere sahip olmayan okul müdürleri öğretmenleri motive etmede güçlük çekmektedirler. Yine, okul müdürlerinin kurumlarında açık örgütsel iklimi yaratamamaları öğretmenlerin düşük moral ve iş doyumu ile çalışmalarına neden olmaktadır.

Anılan bu nedenlerden dolayı okullar amaçlarını gerçek anlamda gerçekleştirememektedirler. Başka bir ifade ile okullar etkili olamamaktadırlar. Böylece, eğitim sisteminin alt sistemi olan okullar, genel anlamda sosyal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirememektedirler. Sonuçta, öğrenciler etkili bir biçimde sosyalleşememektedirler. Yine öğrencilerimiz bilinçli seçmen davranışı gösterememekte, bilinçli üretici ve tüketici olarak yetiştirilememektedirler. Bu durumda çağdaş toplum yolunda çabalarımız yetersiz kalmaktadır. Çünkü çağdaş toplum yaratmanın yolu etkili ve sağlıklı bir eğitim kurumundan geçmektedir.

Elbette, yönetim boyutuyla bakıldığında sorun, okul yöneticilerinin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet sonrası eğitimlerinin yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorun açısından bir çözüm aranacaksa, ilk önce eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi çabalarına hız vermektir.

Diğer taraftan, öğretmenler sınıflarında açık örgütsel iklimi yaratmakla sorumludur. Ancak öğretmenlerin bu konuda güçlükler yaşadığı bilinmektedir. Çünkü farklı beklentileri ve kültürlere sahip öğrenciler arasında bir ölçüde açık örgütsel iklimi yaratmak güç olabilmektedir. Çünkü öğrenciler arasında farklı beklentiler ve kültürlere sahip olmak onlar arasında çatışmalara neden olabilmektedir. Oysa, öğrenciler arasında görülecek birlik duygusunun hüküm sürdüğü bir sınıf ikliminde akran zorbalığı, empati eksikliği vb. yaşanmayabilir.

Kuşkusuz, öğretmeninin sınıfında öğrenciler arasında birlik duygusu yaratması etkili öğrenme-öğretmen yaşantıları için ön koşuldur. Ancak, bazı öğretmenler birlik duygusuna yol açacak demokratik tutum ve davranışlardan yoksun olduğunu görüyoruz. Elbette, bu durum da öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini olumsuz etkilemektedirler.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR